İletişim Bilgileri;

Adres: Celal Mah. Bayram Sk. No5/2 Turhal/Tokat
AcilHAT: 0 543 839 52 05
Ofis Tel: 0 356 275 52 05
Mail : gulsenbozdemir@yahoo.com
Mail : hedef.gulsen@gmail.com